IAB Poland / PwC AdEx: 2015 Q3 YTD

IAB Poland / PwC AdEx: 2015 Q3 YTD